De Dietrich DQH740JE1 ձեռնարկ

De Dietrich DQH740JE1
6.2 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 35 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկDe Dietrich DQH740JE1
34
Dear Customer,
You have just acquired a
DDEE DDIIEETTRRIICCHH
dishwasher and we would like to thank you.
Our research teams have created this new generation of appliances for you. Their quali-
ty, design, features and technological advances make them exceptional products, and
reveal our unique know-how.
Your new
DDEE DDIIEETTRRIICCHH
dishwasher will blend harmoniously into your kitchen and will
perfectly combine washing and drying performance and ease of use. We wanted to offer
you a product of excellence.
In the
DDEE DDIIEETTRRIICCHH
product range, you will also find a wide choice of hobs, ovens,
microwaves, hoods, cookers, fridges, freezers, that you can coordinate with your new
DDEE
DDIIEETTRRIICCHH
dishwasher.
Visit our website
wwwwww..ddeeddiieettrriicchh--eelleeccttrroommeennaaggeerr..ccoomm
, where you will find our latest inno-
vations as well as useful and complementary information.
DDEE DDIIEETTRRIICCHH
Setting New Values
As part of our commitment to constantly improving our products, we reserve the right to
make changes to them based on technical advances to their technical and functional fea-
tures and appearance.
WWaarrnniinngg ::
BBeeffoorree iinnssttaalllliinngg aanndd uussiinngg yyoouurr aapppplliiaannccee,, pplleeaassee ccaarreeffuullllyy rreeaadd tthhiiss GGuuiiddee
ttoo IInnssttaallllaattiioonn aanndd UUssee,, wwhhiicchh wwiillll aallllooww yyoouu ttoo qquuiicckkllyy ffaammiilliiaarriissee yyoouurrsseellff wwiitthh iittss
ooppeerraattiioonn..

Ձեռնարկ

Դիտեք De Dietrich DQH740JE1-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Սպասք լվացող մեքենաներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 6.2-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ De Dietrich DQH740JE1-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք De Dietrich DQH740JE1-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի De Dietrich DQH740JE1-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

De Dietrich DQH740JE1-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք De Dietrich DQH740JE1 արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ De Dietrich
Մոդել DQH740JE1
Ապրանք Սպասք լվացող մեքենա
EAN 3660767548336
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)
Design
Appliance placement Fully built-in
Water fill Cold
Display type LCD
Door colour Not applicable
Control panel colour Stainless steel
Other features
Washing class A
Drying class A
Quick wash
Performance
Noise level 44 dB
Number of washing programs 7
Drying system Natural
Number of place settings 12 place settings
Cycle time 180 min
AquaStop function
AquaSensor function
Delayed start timer
Delay start (max) 24 h
Power
Water consumption per cycle 14 L
AC input voltage 220 - 230 V
AC input frequency 50 - 60 Hz
Energy consumption per cycle 1.05 kWh
Weight & dimensions
Weight 52000 g
Width 595 mm
Depth 574 mm
Height 818 mm
Ergonomics
Interior light
ցույց տալ ավելին

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը De Dietrich DQH740JE1-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան