Fagor BV-2006NX ձեռնարկ

Fagor BV-2006NX
8.4 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 44 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկFagor BV-2006NX

ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES

PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES

EN - INSTRUCTIONS FOR USE

FR - MANUEL D’UTILISATION

DE - GEBRAUCHSANWEISUNG

IT - MANUALE DI ISTRUZIONI

EL - ENTYÐÏ ÏÄÇÃÉÙN

HU - 

CZ - 

SK - 

PL - 

BG - ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

RU -

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

N.I.F. F-20.020.517 - B. San Andrés, n. 18 • Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA

Julio 2007
El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en este Manual de Instrucciones.
O fabricante, reserva-se os direitos de modificar os modelos descritos neste Manual de Instruções.
The manufacturer reserves the right to modify the models described in this User’s Manual.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles décrit dans le présente notice.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben Modelle zu verändern.
Il fabbricante si riserva il diritto a modificare i modelli descritti in questo Manuale d’Istruzioni.
O kátáóváóôÞò äéáôçñåß áðïêëåéóôéêÜ ôï äéêáßùìá íá ôñïðïðïéÞóåé ôá ìïíôÝëá ðïõ ðåñéãñÜöïíôáé óôï ðáñüí Åíôõðï Ïäçãéþí
.




Производителя си запазва правото променя моделите описани в този наръчник.
Производитель оставляет за собой право замены модели, описанные в данном Руководстве пользователя.

MOD.: BV-2006 NX

BATIDORA DE VASO / LIQUIDIFICADOR COM COPO / JUG BLENDER /

MIXEUR BLENDER / STANDMIXER AUS GLAS / FRULLATORE A BICCHIERE /

MÐËÅNTEP / KELYHES TURMIXGÉP / STOLNÍ MIXÉR / STOLNÝ MIXÉR /

MIKSER KIELICHOWY / МИКСЕР С КАНА / MИKCEP

N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18 •
Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA
P
U
L
S
E
/
A
U
T
O
C
L
E
A
N
S
M
O
O
T
H
IE
P
U
L
S
E
/
A
U
T
O
C
L
E
A
N
S
M
O
O
T
H
I
E
P
U
L
S
E
/
A
U
T
O
C
L
E
A
N
SMOOTHI
E
P
U
L
S
E
/
A
U
T
O
C
L
E
A
N
SMOOTHI
E
Fig. B
Abb. B
Eik. B
B. Ábra
Obr. B
Rys B
Фиг. B
Рис. B
Fig. C
Abb. C
Eik. C
C. Ábra
Obr. C
Rys C
Фиг. C
Рис. C
Fig. D
Abb. D
Eik. D
D. Ábra
Obr. D
Rys D
Фиг. D
Рис. D
Fig. E
Abb. E
Eik. E
E. Ábra
Obr. E
Rys E
Фиг. E
Рис. E
Fig. F
Abb. F
Eik. F
F. Ábra
Obr. F
Rys F
Фиг. F
Рис. F
Fig. G
Abb. G
Eik. G
G. Ábra
Obr. G
Rys G
Фиг. G
Рис. G
Fig. H
Abb. H
Eik. H
H. Ábra
Obr. H
Rys H
Фиг. H
Рис. H
Fig. I
Abb. I
Eik. I
I. Ábra
Obr. I
Rys I
Фиг. I
Рис. I

Ձեռնարկ

Դիտեք Fagor BV-2006NX-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Բլենդերներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 8.4-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Fagor BV-2006NX-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Fagor BV-2006NX-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Fagor BV-2006NX-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Fagor BV-2006NX-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Fagor BV-2006NX արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Fagor
Մոդել BV-2006NX
Ապրանք Բլենդեր
EAN 8412788026479
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)
Performance
Bowl capacity 1.8 L
Ice crushing
Design
Type Tabletop blender
Removable bowl
Easy to clean
Product colour Stainless steel
Cord storage
Power
Power 1200 W
AC input voltage 220 - 240 V
AC input frequency 50 Hz
Packaging data
Package weight 10000 g
Material
Blade material Stainless steel
Material jar(s) Glass
Weight & dimensions
Width 213 mm
Depth 213 mm
Height 447 mm
Weight 5000 g
Dimensions (WxDxH) 213 x 213 x 447 mm
Packaging content
Stainless steel blade included
ցույց տալ ավելին

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Fagor BV-2006NX-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան