Timex Ironman Rugged 30 ձեռնարկ

Timex Ironman Rugged 30
7.5 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 4 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկTimex Ironman Rugged 30
Thank you for purchasing your Timex
®
waTch.
Please read instructions carefully to understand how to
operate your Timex
®
watch.

feaTures anD Basic operaTion

Time with 12- or 24-hour format
Date with MM-DD or DD.MM format
3 time zones
Optional hourly chime
100-hour chronograph with memory for 30 laps/splits
24-hour countdown timer (count down and stop or repeat)
Occasion reminders
3 daily/weekday/weekend alarms with 5-minute backup
Customizable mode set (Select “HIDE” for unwanted modes
– they are removed from mode sequence)
INDIGLO
®
night-light with NIGHT-MODE
®
feature
Press MODE repeatedly to step through modes: Chrono,
Timer, Occasion, Alarm 1, Alarm 2, and Alarm 3. Press MODE
to exit current mode and return to Time mode.
Button functions shown with secondary functions in parentheses. While
setting, button functions are shown on display.

Time

To set time, date, and options:
1) With time and date showing, press and hold SET·RECALL.
2) Current time zone (1, 2, or 3) ashes. Press + or to select
time zone to set, if desired.
3) Press NEXT. Hour ashes. Press + or to change hour
(including AM/PM); hold button to scan values
4) Press NEXT. Minutes ash. Press + or to change minutes
5) Press NEXT. Seconds ash. Press + or to set seconds
to zero.
6) Press NEXT. Month ashes. Press + or to change month.
7) Press NEXT. Day ashes. Press + or to change day.
8) Press NEXT. Year ashes. Press + or to change year.
9) Press NEXT to set options. Press + or to change value
and then press NEXT to go to next option. Press DONE
at any step to exit and save settings. Available options are
12- or 24-hour time format, MM-DD or DD.MM date format,
hourly chime beep for button presses, mode customization
set (Select “HIDE” for unwanted modes – they are removed
from mode sequence).
If you hide a mode, you can turn it back on later using
procedure above.
Press START·SPLIT once and hold to see 2nd time zone. Press
START·SPLIT twice and hold to see third time zone. Continue
to hold button for 4 seconds to switch to displayed time zone.
Press and hold STOP·RESET to see next upcoming occasion
(see description of Occasion mode). Release and immediately
press and hold again to see subsequent occasions.

chronograph

This mode provides a chronograph (stopwatch) function. Press
MODE to go to Chrono mode.
To start, press START·SPLIT. Chrono counts up by hundredths
of a second up to one hour, then by seconds up to 100 hours.
Stopwatch icon w ashes to indicate chrono is running.
To stop, press STOP·RESET. Stopwatch icon w freezes to
indicate chrono is stopped.
To resume, press START·SPLIT, or to reset (clear) chrono,
press and hold STOP·RESET.
When chrono is already running, chrono continues to run if
you exit mode. Stopwatch icon w appears in TIME mode.
While chrono is running, press START·SPLIT to take a split.
Lap and split times will be displayed with lap number.
Lap and split times are stored in memory until a new workout
is started (chrono started from zero).
To recall split times during or after workout, press
SET·RECALL. Then, press + or to step through splits. Press
DONE to exit.
To set display format, press SET·RECALL while chrono is
reset. Then, press + or to select desired format. Press DONE
to exit.
NOTES:
When a split is taken, times are frozen on the display for 10
seconds. Press MODE to release display and show running
chrono immediately.
Press NEXT to switch between recall and format setting.

Timer

Timer mode provides a countdown timer with alert. Press
MODE repeatedly until TIMER appears.
To set countdown time:
1) Press SET·RECALL. Hours ash. Press + or to change
hours; hold button to scan values.
2) Press NEXT. Minutes ash. Press + or to change minutes.
3) Press NEXT. Seconds ash. Press + or to change seconds.
4) Press NEXT. Action at end of countdown ashes. Press +
or – to select STOP or REPEAT, indicated by hourglass icon
with arrow i.
5) Press DONE at any step when done setting.
To start timer, press START·SPLIT. Timer counts down every
second from countdown time. Hourglass icon H ashes to
indicate timer is running.
To pause countdown, press STOP·RESET. Hourglass
icon H freezes to indicate timer is stopped.
To resume countdown, press START·SPLIT, or to reset
countdown, press STOP·RESET.
Watch beeps and night-light ashes when countdown ends
(timer reaches zero). Press any button to silence. If REPEAT AT
END was selected, timer repeats countdown indenitely.
Timer continues to run if you exit mode. Hourglass
icon
H appears in Time mode.

aLarm

The watch has three alarms. Press MODE repeatedly until
ALM 1, ALM 2, or ALM 3 appears.
To set alarm:
1) Press SET·RECALL. Hour ashes. Press + or to change
hour; hold button to scan values.
2) Press NEXT. Minutes ash. Press + or to change minutes.
3) Press NEXT. AM/PM ashes if in 12-hour time format. Press
+ or to change.
4) Press NEXT. Alarm day setting ashes. Press + or to
select DAILY, WKDAYS, or WKENDS.
5) Press DONE at any step when done setting.
To turn alarm on/off, press START·SPLIT.
Alarm clock icon a appears when alarm is on in this mode and
in Time mode.
When alarm sounds, night-light ashes. Press any button
to silence. If no button is pressed, alarm will sound for 20
seconds and repeat once ve minutes later.
Each of the three alarms has a different alert melody.

occasion

Occasion mode allows you to set reminders for occasions, like
birthdays, anniversaries, holidays, and appointments. Press
MODE repeatedly until OCCASN appears.
Today’s date is shown with today’s occasion in top line. Press
START-SPLIT or STOP-RESET to move forward or backward
through dates respectively. Occasion for displayed date is
always shown. Non-recurring occasions may be set for dates
up to one year in advance.
To set occasion:
1) Press START-SPLIT or STOP-RESET to select desired date;
hold button to scan dates.
2) Press SET·RECALL. Occasion ashes, if no occasion
selected then NONE ashes. Press + or to change
occasion. ANNIV, BDAY, BILL-YR, and HOLI-YR repeat yearly
and BILL-MO repeats monthly.
3) To set occasions for other dates, press NEXT. Date ashes.
Press + or to change date; hold button to scan values.
Occasion for displayed date is always shown.
4) Press NEXT to set occasion for displayed date, as in step 2.
5) Press DONE at any step when done setting.

www.timex.com

W-209 170-095008 EU3A

www.timex.com

W-209 170-095008 EU3A

www.timex.com

W-209 170-095008 EU3A

Printed in the Philippines
Děkujeme vám za zakoupení hoDinek Timex
®
.
Přečtěte si prosím pozorně pokyny, abyste se dozvěděli, jak hodinky
Timex
®
správně používat.

FunkCe a zákLaDní poSTupY

Čas ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu
Datum ve formátu MM-DD nebo DD.MM
3 časové zóny
Volitelný hodinový zvukový signál
100hodinový chronograf s pamětí pro 30 kol/mezičasů
24hodinový odpočítávací časovač (odpočet a zastavení nebo
opakování)
Připomínky významných dat
3 alarmy (každodenní/ve všední dny/o víkendu) s 5minutovou
zálohou
Nastavitelná sestava režimů (Zvolte „HIDE“ [„SKRÝT“] pro
nepotřebné režimy – budou odstraněny ze sekvence režimů)
Noční osvětlení INDIGLO
®
s funkcí NIGHT-MODE
®
Tiskněte opakovaně tlačítko MODE pro procházení jednotlivými
režimy: Chrono, Timer (Časovač), Occasion (Významné datum),
Alarm 1, Alarm 2 a Alarm 3. Stiskněte tlačítko MODE pro opuštění
současného režimu a návrat do režimu Time (Čas).
Funkce tlačítek jsou znázorněny s uvedením jejich sekundárních funkcí v
závorkách. Během nastavování jsou funkce tlačítek zobrazeny na displeji.
ČaS
Pro nastavení času, data a volitelných možností:
1) Se zobrazeným časem a datem stiskněte a přidržte tlačítko
SETRECALL.
2) Bliká číslo nastavené časové zóny (1, 2 nebo 3). Stiskněte tlačítko
+ nebo , jestliže chcete zvolit nastavení jiné časové zóny.
3) Stiskněte tlačítko NEXT. Blikají číslice hodin. Tiskněte tlačítko
+ nebo pro změnu hodiny (včetně AM/PM, tj. dopoledne/
odpoledne); přidržte tlačítko pro rychlé procházení hodnotami.
4) Stiskněte tlačítko NEXT. Blikají číslice minut. Tiskněte tlačítko +
nebo pro změnu minut.
5) Stiskněte tlačítko NEXT. Blikají číslice sekund. Tiskněte tlačítko +
nebo pro nastavení sekund na nulu.
6) Stiskněte tlačítko NEXT. Bliká označení měsíce. Tiskněte tlačítko +
nebo pro změnu měsíce.
7) Stiskněte tlačítko NEXT. Bliká označení dne. Tiskněte tlačítko +
nebo pro změnu dne.
8) Stiskněte tlačítko NEXT. Blikají číslice roku. Tiskněte tlačítko +
nebo pro změnu roku.
9) Stiskněte tlačítko NEXT pro nastavení volitelných možností.
Tiskněte tlačítko + nebo pro změnu hodnoty, a pak stiskněte
tlačítko NEXT pro přechod k další volitelné možnosti. Stiskněte
tlačítko DONE po kterémkoli kroku pro ukončení postupu a
uložení nastavení. Dostupné volitelné možnosti pro nastavitelnou
sestavu režimů jsou 12hodinový nebo 24hodinový časový formát,
MM-DD nebo DD.MM pro formát data, hodinový zvukový signál,
zvukový signál při tisknutí tlačítek (zvolte „HIDE“ [„SKRÝT“] pro
nepotřebné režimy – budou odstraněny ze sekvence režimů).
Jestliže režim skryjete, můžete jej později opět vrátit zpět mezi
možnosti s použitím výše popsaného postupu.
Stiskněte jednou tlačítko START·SPLIT a přidržte je pro zobrazení
2. časové zóny. Stiskněte podruhé tlačítko START·SPLIT a přidržte
je pro zobrazení 3. časové zóny. Přidržte tlačítko po další 4 sekundy
pro přepnutí na zobrazenou časovou zónu.
Stiskněte a přidržte tlačítko STOP·RESET pro zobrazení dalšího
nadcházejícího významného data (viz popis pro režim Occasion
[Významné datum]). Uvolněte tlačítko a okamžitě je znovu stiskněte
a přidržte pro zobrazení následujících významných dat.

ChRonoGRaF

Tento režim poskytuje funkci chronografu (stopek). Stiskněte tlačítko
MODE pro přechod na režim Chrono.
Pro spuštění chronografu stiskněte tlačítko START·SPLIT. Chronograf
měří čas po setinách sekundy až po jednu hodinu, a pak po
sekundách až po 100 hodin. Blikající ikona stopek w indikuje,
že je chronograf v činnosti.
Pro zastavení chronografu stiskněte tlačítko STOP·RESET. Nehybná
ikona stopek w indikuje, že je chronograf zastaven.
Pro obnovení činnosti chronografu stiskněte tlačítko START·SPLIT,
nebo, jestliže chcete chronograf resetovat (vynulovat), stiskněte a
přidržte tlačítko STOP·RESET.
Když je chronograf v činnosti, pak pokračuje v činnosti i tehdy,
když tento režim opustíte. V režimu TIME (ČAS) bude zobrazena
ikona stopek w.
Jakmile je chronograf spuštěn, stiskněte tlačítko START·SPLIT
pro změření mezičasu. Zobrazí se časy pro kola a mezičasy spolu
s číslem kola.
Časy pro kola a mezičasy jsou uloženy v paměti až do zahájení
dalšího tréninku (chronograf je spuštěn od nuly).
Pro vyvolání mezičasů během tréninku nebo po něm stiskněte
tlačítko SET·RECALL. Pak tiskněte tlačítko + nebo pro postupné
zobrazování jednotlivých mezičasů. Stiskněte tlačítko DONE pro
ukončení tohoto postupu.
Pro změnu formátu displeje stiskněte tlačítko SET·RECALL v době,
kdy je chronograf resetován (vynulován). Pak tiskněte tlačítko +
nebo pro zvolení požadovaného formátu. Stiskněte tlačítko DONE
pro ukončení tohoto postupu.
POZNÁMKY:
Když měříte mezičas, zobrazení času na displeji se na 10 sekund
zastaví. Stiskněte tlačítko MODE pro aktivaci displeje a okamžité
zobrazení spuštěného chronografu.
 Tiskněte tlačítko NEXT pro přepínání mezi nastaveními pro funkce
vyvolávání údajů a změnu formátu.

ČaSovaČ

Režim časovače poskytuje funkci pro odpočítávací časovač se
zvukovým signálem. Tiskněte opakovaně tlačítko MODE, dokud se
neobjeví nápis TIMER.
Jak nastavit odpočítávaný čas:
1) Stiskněte tlačítko SET·RECALL. Blikají číslice hodin. Tiskněte
tlačítko + nebo – pro změnu počtu hodin; přidržte tlačítko pro
rychlé procházení hodnotami.
2) Stiskněte tlačítko NEXT. Blikají číslice minut. Tiskněte tlačítko +
nebo – pro změnu počtu minut.
3) Stiskněte tlačítko NEXT. Blikají číslice sekund. Tiskněte tlačítko +
nebo – pro změnu počtu sekund.
4) Stiskněte tlačítko NEXT. Bliká akce pro konec odpočítávání času.
Stiskněte tlačítko + nebo – pro zvolení akce STOP nebo REPEAT
(OPAKOVAT), indikované ikonou přesýpacích hodin se šipkoui.
5) Po ukončení kteréhokoli kroku nastavení můžete stisknout
tlačítko DONE.
Pro spuštění časovače stiskněte tlačítko START·SPLIT. Časovač
odpočítává nastavený čas po jednotlivých sekundách. Blikající ikona
přesýpacích hodinH indikuje, že je časovač v činnosti.
Pro pozastavení (pauzu) časovače stiskněte tlačítko STOP·RESET.
Nehybná ikona přesýpacích hodinH indikuje, že je časovač
zastaven.
Pro obnovení odpočítávání času stiskněte tlačítko START·SPLIT,
nebo, jestliže chcete odpočítávání resetovat (vynulovat), stiskněte
tlačítko STOP·RESET.
Když odpočítávání času skončí (časovač dosáhne nulu), hodinky
pípají a bliká noční osvětlení číselníku. Pro ztišení zvukového signálu
stiskněte kterékoli tlačítko. Jestliže jste zvolili možnost REPEAT AT
END (NA KONCI ZOPAKOVAT), bude časovač odpočítávání času
neustále opakovat.
Časovač zůstane v chodu i tehdy, jestliže tento režim opustíte.
V režimu Time (Čas) bude zobrazena ikona přesýpacích hodinH.

aLaRm

Hodinky mají tři alarmy. Tiskněte opakovaně tlačítko MODE dokud
se nezobrazí nápis ALM 1, ALM 2, nebo ALM 3.
Jak nastavit alarm:
1) Stiskněte tlačítko SET·RECALL. Blikají číslice hodin. Tiskněte
tlačítko + nebo – pro změnu hodiny; přidržte tlačítko pro rychlé
procházení hodnotami.
2) Stiskněte tlačítko NEXT. Blikají číslice minut. Tiskněte tlačítko +
nebo – pro změnu minut.
3) Stiskněte tlačítko NEXT. Jestliže používáte 12 hodinový formát,
bliká AM/PM (dopoledne/odpoledne). Stiskněte tlačítko + nebo
– pro změnu.
4) Stiskněte tlačítko NEXT. Bliká nastavení pro den alarmu. Tiskněte
tlačítko + nebo – pro volbu DAILY (KAŽDODENNÍ), WKDAYS
(VŠEDNÍ DNY), WKENDS (VÍKENDY).
5) Po ukončení kteréhokoli kroku nastavení můžete stisknout
tlačítko DONE.
Pro zapnutí/vypnutí alarmu stiskněte tlačítko START·SPLIT.
Jestliže je alarm zapnut, zobrazí se v tomto režimu a v režimu Time
(Čas) ikona budíkua.
Když zní zvukový signál alarmu, bliká noční osvětlení. Pro ztišení
zvukového signálu stiskněte kterékoli tlačítko. Jestliže nestisknete
žádné tlačítko, alarm bude znít po dobu 20 sekund a bude se jednou
opakovat po pěti minutách.
Každý ze tří alarmů má jinou melodii zvukového signálu.

vÝznamnÉ DaTum

Režim Occasion (Významné datum) vám umožňuje nastavit
připomínky pro taková významná data, jako jsou např. narozeniny,
výročí, svátky, nebo důležité schůzky. Tiskněte opakovaně tlačítko
MODE, dokud se neobjeví nápis OCCASN (VÝZNAMNÉ DATUM).
V horní lince se zobrazí dnešní datum s příslušným popisem pro
dnešní den. Tiskněte tlačítko START·SPLIT nebo STOP·RESET pro
procházení daty směrem vpřed nebo vzad. Spolu s významným
datem je vždy zobrazen jeho popis. Neopakující se významná data
se dají nastavit až na jeden rok dopředu.
köSzönjük, hoGY Timex
®
óRáT váSáRoLT.
Kérjük, gyelmesen olvassa el az útmutatót, hogy megismerje
Timex
®
órája működését.

FunkCiók ÉS aLapveTŐ mŰköDÉS

Idő 12 vagy 24 órás formátumban
Dátum hónap-nap vagy nap-hónap formátumban
3 időzóna
Opcionális óránkénti csipogás
100 órás stopper 30 kör/részidő memóriával
24 órás visszaszámláló időzítő (visszaszámlálás, majd megállítás
vagy ismétlés)
Emlékeztetők
3 napi/hétköznapi/hétvégi ébresztés 5 perces ismétléssel
Személyre szabható üzemmódok (válassza a “HIDE” lehetőséget a
nem kívánt módokhoz, ezzel eltávolíthatja azokat)
INDIGLO
®
éjszakai fény NIGHT-MODE
®
funkcióval
Nyomja meg a MODE gombot egymás után a következő
üzemmódokhoz: Stopper, Időzítő, Emlékeztető, 1. ébresztő, 2.
ébresztő, 3. ébresztő. Nyomja meg a MODE gombot a jelenlegi
üzemmódból való kilépéshez és az Idő módba való visszatéréshez.
A nyomógomb-funkciók mellett zárójelben a másodlagos funkciók láthatók.
Beállításkor a nyomógomb-funkciók láthatók a kijelzőn.
iDŐ
Az idő, a dátum és egyéb lehetőségek beállításához:
1) Amikor az időt és a dátumot látja a kijelzőn, nyomja meg és tartsa
lenyomva a SETRECALL gombot.
2) A jelenlegi időzóna (1, 2, vagy 3) villog. Nyomja meg a + vagy
gombokat az időzóna beállításához, ha be kívánja állítani.
3) Nyomja meg a NEXT gombot. Az óra számjegyei villogni
kezdenek. Nyomja meg a + vagy a gombot az óra
módosításához (beleértve az AM/PM, azaz délelőtt/délután
lehetőséget); a gombot lenyomva tartva nézheti át az értékeket.
4) Nyomja meg a NEXT gombot. A perc számjegyei villogni
kezdenek. Nyomja meg a + vagy gombokat a percek
módosításához.
5) Nyomja meg a NEXT gombot. A másodperc számjegyei villogni
kezdenek. Nyomja meg a + vagy gombokat a másodperc nullára
állításához.
6) Nyomja meg a NEXT gombot. A hónap villogni kezd. Nyomja meg
a + vagy gombokat a hónap módosításához.
7) Nyomja meg a NEXT gombot. A nap villogni kezd. Nyomja meg a
+ vagy gombokat a nap megváltoztatásához.
8) Nyomja meg a NEXT gombot. Az év villogni kezd. Nyomja meg a
+ vagy gombokat az év megváltoztatásához.
9) Nyomja meg a NEXT gombot az egyéb beállításokhoz. Nyomja
meg a + vagy gombot az érték megváltoztatásához, majd
a NEXT gombot a követke lehetőségre lépéshez. Nyomja
meg a DONE gombot bármikor a kilépéshez és a beállítások
elmentéséhez. Az elérhető egyéb beállítások: 12 vagy 24 órás
időformátum, hónap-nap vagy nap-hónap dátumformátum,
óránkénti csipogás, gombok hangjelzéssel, üzemmódok
személyre szabásának lehetőségei (válassza a “HIDE” gombot a
nem kívánt módokhoz – ezzel eltávolítja azokat az üzemmódok
közül).
Ha elrejt egy üzemmódot, akkor a fenti lépéseket követve később
vissza is állíthatja azt.
Nyomja meg a START·SPLIT gombot egyszer, és tartsa lenyomva a
2. időzóna megtekintéséhez. Nyomja meg a START·SPLIT gombot
kétszer, és tartsa lenyomva a 3. időzóna megtekintéséhez. Tartsa
lenyomva a gombot 4 másodpercig a megjelenített időzónára
váltáshoz.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a STOP·RESET gombot a következő
emlékeztetőhöz (lásd az Emlékeztető mód leírását). Engedje el, majd
azonnal nyomja be és tartsa lenyomva a következő emlékeztetők
megjelenítéséhez.

kRonoGRáF

Ez az üzemmód a kronográf (stopper) funkció. Nyomja meg a MODE
gombot a stopper (Chrono) módhoz.
Nyomja meg a START·SPLIT gombot az elindításhoz. A stopper
századmásodperceket mér legfeljebb egy órában, és másodperceket
legfeljebb 100 órában. A stopper ikon w villogása jelzi, hogy a
stopper jár.
A megállításhoz nyomja meg a STOP·RESET gombot. A stopper ikon
w villogása abbamarad, jelezve, hogy a stopper megállt.
A mérés folytatásához nyomja meg a START·SPLIT gombot, a
stopper lenullázásához (törlés) pedig nyomja le és tartsa lenyomva a
STOP·RESET gombot.
Amikor a stopper jár, ezt akkor is folytatja, ha Ön kilép ebből az
üzemmódból. TIME (idő) módban a w stopperóra ikon jelenik meg.
Miközben a stopper jár, nyomja be a START·SPLIT gombot a
részidőhöz. A köridőket és a részidőket az óra a körök számával
együtt kijelzi.
A köridőket és a részidőket az óra mindaddig tárolja a memóriában,
amíg új edzésprogramot nem kezd (a stopper újra nulláról indul).
Az edzésprogram alatt vagy után a részidők előhívásához nyomja
meg a SET·RECALL gombot. Majd nyomja meg a + vagy gombot
a részidők közötti váltáshoz. Nyomja meg a DONE gombot a
kilépéshez.
A kijelzés formátumának beállításához nyomja meg a SET·RECALL
gombot akkor, amikor a stopper le van nullázva. Majd nyomja meg a
+ vagy gombot a kívánt formátum kiválasztásához. Nyomja meg a
DONE gombot a kilépéshez.
FIGYELEM:
Részidő rögzítésekor az időt a kijelző 10 másodpercig mutatja.
Nyomja meg a MODE gombot, hogy a számlap azonnal
visszatérjen a stopper mutatásához.
Nyomja meg a NEXT gombot az előhívás és a formátum-beállítás
közötti váltáshoz.

iDŐzíTŐ

Az időzítő módban visszaszámláló időzítőt használhat hangjelzéssel.
Nyomja meg ismétlődően a MODE gombot addig, amíg megjelenik
a TIMER.
A visszaszámlálási idő beállításához:
1) Nyomja meg a SET·RECALL gombot. Az óra számjegyei
villogni kezdenek. Nyomja meg a + vagy a gombot az óra
módosításához; a gombot lenyomva tartva nézheti át az
értékeket.
2) Nyomja meg a NEXT gombot. A perc számjegyei villogni
kezdenek. Nyomja meg a + vagy gombot a percek
módosításához.
3) Nyomja meg a NEXT gombot. A másodperc számjegyei villogni
kezdenek. Nyomja meg a + vagy gombot a másodpercek
módosításához.
4) Nyomja meg a NEXT gombot. A visszaszámlálás befejezésekor a
kijelző villog. Nyomja meg a + vagy – gombokat a STOP (leállítás)
vagy REPEAT (ismétlés) kiválasztásához, amelyet egy homokóra
ikon jelez nyíllal i.
5) Nyomja meg a DONE gombot bármely lépésnél a beállítás
végeztével.
Nyomja meg a START·SPLIT gombot az időzítő elindításához. Az
időzítő a megadott időtől minden másodpercet visszaszámlál. A
homokóra ikon H villogása jelzi, hogy az időzítő jár.
A visszaszámlálás szüneteltetéséhez nyomja meg a STOP·RESET
gombot. A homokóra ikon H megállása jelzi, hogy az időzítő
megállt.
A visszaszámlálás folytatásához nyomja meg a START·SPLIT gombot,
vagy a visszaszámlálás nullázásához nyomja meg a STOP·RESET
gombot.
Amikor a visszaszámláló lejár (az időzítő eléri a nullát), az óra
csipog és felvillan az éjszakai fény. A hang kikapcsolásához nyomja
meg bármelyik gombot. Ha a REPEAT AT END (a végén ismétel)
lehetőséget választotta, az időzítő újra és újra megismétli a
visszaszámlálást.
Az időzítő akkor is folytatja a mérést, ha kilép ebből a módból. Idő
módban a
H homokóra ikon látható.

ÉBReSzTÉS

Az óra három ébresztést képes tárolni. Nyomja meg a MODE gombot
ismétlődően, amíg megjelenik az ALM 1, ALM 2, vagy ALM 3.
Az ébresztő beállításához:
1) Nyomja meg a SET·RECALL gombot. Az óra számjegyei
villogni kezdenek. Nyomja meg a + vagy a gombot az óra
módosításához; a gombot lenyomva tartva nézheti át az értékeket.
2) Nyomja meg a NEXT gombot. A perc számjegyei villogni
kezdenek. Nyomja meg a + vagy gombot a percek
módosításához.
3) Nyomja meg a NEXT gombot. Ha 12 órás formátum van beállítva,
az AM/PM villogni kezd. Nyomja meg a + vagy gombokat a
módosításhoz.
4) Nyomja meg a NEXT gombot. Az ébresztés napja villogni kezd.
Nyomja meg a + vagy gombokat a DAILY (naponta), WKDAYS
(hétköznap), vagy WKENDS (hétvége) kiválasztásához.
5) Nyomja meg a DONE gombot bármely lépésnél a beállítás
végeztével.
Az ébresztés be-vagy kikapcsolásához nyomja meg a START·SPLIT
gombot.
Ebben a módban és Idő módban az ébresztőóra ikon a látható, ha
az ébresztő be van kapcsolva.
Amikor az ébresztő megszólal, felvillan az éjszakai fény. A hang
kikapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot. Ha nem nyom
meg gombot, az ébresztőhang 20 másodpercig szól, majd öt perccel
később ismétel.
A három beállítható ébresztés mindegyike más dallamot használ.
DziękujemY za naBYCie zeGaRka Timex
®
.
Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji w celu zapoznania się
z zasadami obsługi zegarka Timex
®
.

FunkCje i poDSTaWoWe zaSaDY oBSŁuGi

Czas w formacie 12- lub 24-godzinnym
Data w formacie MM-DD (miesiąc-dzień) lub DD.MM
(dzień-miesiąc)
3 strefy czasowe
Opcjonalny sygnał dźwiękowy pełnej godziny
100-godzinny chronograf z pamięcią dla 30 okrążeń/
międzyczasów
24-godzinny czasomierz (po odliczeniu czasu następuje
zatrzymanie lub powtórzenie)
Funkcja przypominania o terminach (okazjach)
3 opcje alarmu (budzika): codziennie / w dni robocze / w
weekendy z 5-minutowym backupem
Indywidualne ustawienie trybu pracy (wybrać „HIDE” dla
nieużywanych trybów – zostaną usunięte z listy)
Podświetlenie INDIGLO
®
z funkcją NIGHT-MODE
®
Kilkakrotnie nacisnąć MODE, aby przewinąć tryby pracy: Chrono
(stoper), Timer (czasomierz), Occasion (terminy), Alarm 1 (budzik),
Alarm 2 i Alarm 3. Nacisnąć MODE, aby wyjść z bieżącego trybu
pracy i powrócić do wyświetlania godziny.
Funkcje przycisków - z wtórnymi funkcjami w nawiasach. Podczas konguracji
funkcje przycisków są wyświetlane na ekranie.

CzaS

Ustawienie czasu, daty i opcji:
1) W trybie wyświetlania godziny i daty nacisnąć i przytrzymać
przycisk SETRECALL.
2) Zacznie migać aktualna strefa czasowa (1, 2 lub 3). Nacisnąć +
lub, aby wybrać strefę czasową.
3) Nacisnąć NEXT. Zacznie migać godzina. Nacisnąć + lub , aby
zmienić godzinę (i ustawić AM/PM); przytrzymać przycisk, aby
szybko zmieniać wartości.
4) Nacisnąć NEXT. Zaczną migać minuty. Nacisnąć + lub , aby
zmienić minuty.
5) Nacisnąć NEXT. Zaczną migać sekundy. Nacisnąć + lub , aby
wyzerować sekundy.
6) Nacisnąć NEXT. Zacznie migać miesiąc. Nacisnąć + lub , aby
zmienić miesiąc.
7) Nacisnąć NEXT. Zacznie migać dzień tygodnia. Nacisnąć + lub ,
aby zmienić dzień tygodnia.
8) Nacisnąć NEXT. Zacznie migać rok. Nacisnąć + lub , aby zmienić
rok.
9) Nacisnąć NEXT, aby ustawić opcje. Nacisnąć + lub , aby zmienić
wartość, następnie nacisnąć NEXT, aby przejść do następnej
opcji. Po zakończeniu każdego kroku nacisnąć DONE, aby wyjść i
zapisać ustawienia w pamięci. Dostępne opcje to: czas w formacie
12- lub 24-godzinnym, data w formacie MM-DD lub DD.MM,
sygnał dźwiękowy pełnej godziny, sygnał wciśnięcia przycisku,
indywidualne ustawienie trybów pracy (dla nieużywanych trybów
wybrać „HIDE”, aby je ukryć – zostaną usunięte z listy trybów).
Aby ponownie aktywować ukryty tryb, należy wykonać wyżej
opisaną procedurę.
Nacisnąć raz START·SPLIT i przytrzymać, aby wyświetlić drugą strefę
czasową. Nacisnąć dwukrotnie START·SPLIT i przytrzymać, aby
wyświetlić trzecią strefę czasową. Kontynuować przytrzymywanie
przycisku przez 4 sekundy, aby przejść do wyświetlanej strefy
czasowej.
Nacisnąć i przytrzymać STOP·RESET, aby wyświetlić następny,
zbliżający się termin (patrz opis trybu Terminy). Zwolnić i
natychmiast nacisnąć i ponownie przytrzymać, aby wyświetlić
kolejne terminy (okazje).

ChRonoGRaF (STopeR)

Tryb ten udostępnia funkcję chronografu (stopera). Nacisnąć MODE,
aby przejść do trybu chronografu (Chrono).
Aby uruchomić tę funkcję, nacisnąć START·SPLIT. Przez pierwszą
godzinę chronograf mierzy czas z dokładnością do setnych części
sekundy, a przez następne 100 godzin - z dokładnością do sekundy.
W czasie pracy chronografu miga symbol stopera w.
Aby zakończyć pomiar czasu, wcisnąć STOP·RESET. Symbol stopera
w przestaje migać, wskazując, że pomiar czasu został zatrzymany.
Aby wznowić pomiar czasu, nacisnąć START·SPLIT; aby zresetować
(wyzerować) chronograf, nacisnąć i przytrzymać STOP·RESET.
Jeżeli w trakcie odliczania czasu użytkownik wyjdzie z tego trybu,
chronograf w dalszym ciągu będzie mierzył czas. Symbol stopera w
pojawia się na wyświetlaczu w trybie TIME (czas).
W trakcie odliczania czasu przez chronograf, nacisnąć START·SPLIT,
aby pobrać międzyczas. Wraz z numerem okrążenia zostanie
wyświetlony czas okrążenia i międzyczas.
Czasy okrążenia i międzyczasy są przechowywane w pamięci do
momentu rozpoczęcia nowego treningu (chronograf rozpoczyna
odliczanie od zera).
Aby wyświetlić międzyczasy podczas lub po zakończeniu treningu,
nacisnąć SET·RECALL. Następnie naciskać + lub , aby przejrzeć
międzyczasy. Nacisnąć DONE, aby wyjść.
Aby ustawić format wyświetlania, po zresetowaniu chronografu
nacisnąć SET·RECALL. Następnie nacisnąć + lub , aby wybrać
odpowiedni format. Nacisnąć DONE, aby wyjść.
UWAGI:
Podczas pomiaru międzyczasu następuje „zamrożenie” na
wyświetlaczu na 10 sekund wartości czasu. Nacisnąć MODE, aby
zwolnić wyświetlacz i ponownie wyświetlić czas odliczany przez
chronograf.
 Nacisnąć NEXT, aby przełączyć pomiędzy wyświetlaniem czasu i
ustawieniem formatu.

CzaSomieRz (TimeR)

W trybie czasomierza dostępna jest funkcja odliczania z sygnałem
dźwiękowym. Nacisnąć wielokrotnie przycisk MODE, aż wyświetli
się TIMER.
Ustawienie czasu odliczania:
1) Nacisnąć SET·RECALL. Zaczną migać godziny. Nacisnąć + lub ,
aby zmienić godzinę; przytrzymać przycisk, aby szybko zmieniać
wartości.
2) Nacisnąć NEXT. Zaczną migać minuty. Nacisnąć + lub , aby
zmienić minuty.
3) Nacisnąć NEXT. Zaczną migać sekundy. Nacisnąć + lub , aby
zmienić sekundy.
4) Nacisnąć NEXT. Po zakończeniu odliczania czynność czasomierza
miga. Nacisnąć + lub –, aby wybrać STOP lub REPEAT
(powtarzanie), wskazywane przez symbol klepsydry ze strzałkąi.
5) Po zakończeniu każdego ustawienia nacisnąć DONE.
Aby uruchomić czasomierz, nacisnąć START·SPLIT. Czasomierz
rozpoczyna odliczanie każdej sekundy ustawionego czasu. W trakcie
odliczania miga symbol klepsydryH, wskazując pomiar czasu.
Aby zatrzymać pomiar czasu, nacisnąć STOP·RESET. Nastąpi
„zamrożenie” symbolu klepsydryH, wskazując zatrzymanie
odliczania czasu.
Aby wznowić odliczanie czasu, nacisnąć START·SPLIT; aby
zresetować odliczanie, nacisnąć STOP·RESET.
W momencie zakończenia odliczania (czasomierz osiągnął zero)
emitowany jest sygnał dźwiękowy i miga podświetlenie tarczy.
Nacisnąć dowolny przycisk w celu wyciszenia sygnału. Jeżeli
wybrano opcję REPEAT AT END, czasomierz będzie powtarzał
odliczanie w nieskończoność.
Po wyjściu z trybu, czasomierz nadal będzie odliczał czas. Symbol
klepsydry
H pojawia się na wyświetlaczu w trybie wyświetlania
godziny (Time).

BuDzik (aLaRm)

Zegarek wyposażony jest w trzy funkcje alarmu (budzenia).
Kilkakrotnie wcisnąć MODE, aż pojawi się tekst ALM 1, ALM 2 lub
ALM 3.
Nastawianie alarmu (budzika):
1) Nacisnąć SET·RECALL. Zacznie migać godzina. Nacisnąć + lub ,
aby zmienić godzinę; przytrzymać przycisk, aby szybko zmieniać
wartości.
2) Nacisnąć NEXT. Zaczną migać minuty. Nacisnąć + lub , aby
zmienić minuty.
3) Nacisnąć NEXT. Zacznie migać AM/PM w 12-godzinnym formacie
czasu. Nacisnąć + lub , aby dokonać zmiany.
4) Nacisnąć NEXT. Miga ustawienie dnia w budziku. Nacisnąć + lub
, aby wybrać DAILY (codziennie), WKDAYS (dni robocze) lub
WKENDS (weekendy).
5) Po zakończeniu każdego ustawienia nacisnąć DONE.
Aby włączyć lub wyłączyć budzik, nacisnąć START·SPLIT.
Jeżeli alarm jest włączony w tym trybie i w trybie wyświetlania
godziny, pojawi się symbol budzika a.
Gdy emitowany jest sygnał budzenia, podświetlenie miga. Nacisnąć
dowolny przycisk w celu wyciszenia sygnału. Jeżeli żaden przycisk
nie zostanie naciśnięty, sygnał dźwiękowy będzie emitowany przez
20 sekund, po czym po upływie 5 minut nastąpi jego powtórzenie.
Każdy z trzech alarmów emituje inny sygnał.

www.timex.com

W-209 170-095008 EU3A

LAP 1 = 7.11 LAP 2 = 7.50
SPLIT 2 = 15.01
LAP 3 = 7.08
SPLIT 3 = 22.09
LAP 4 = 7.30
SPLIT 4 = 29.39
SPLIT 1 = 7.11
LAP 1 = 7.11 LAP 2 = 7.50
SPLIT 2 = 15.01
LAP 3 = 7.08
SPLIT 3 = 22.09
LAP 4 = 7.30
SPLIT 4 = 29.39
SPLIT 1 = 7.11
SET·RECALL (DONE)
MODE (NEXT)
INDIGLO® BuTTON
STOP·RESET ()
START·SPLIT (+)
SETRECALL DONE
MODE NEXT
PRZYCISK INDIGLO®
STOP·RESET 
START·SPLIT +
LAP 1 = 7.11 LAP 2 = 7.50
SPLIT 2 = 15.01
LAP 3 = 7.08
SPLIT 3 = 22.09
LAP 4 = 7.30
SPLIT 4 = 29.39
SPLIT 1 = 7.11
(continued on reverse)
(pokračování na druhé straně)
(folytatás a túloldalon)
(ciąg dalszy na odwrocie)
SETRECALL DONE
MODE NEXT
INDIGLO® GOMB
STOP·RESET 
START/SPLIT +
SETRECALL DONE
NASTAVITVYVOLAT HOTOVO
MODE NEXT
REŽIM DALŠÍ
TLAČÍTKO INDIGLO®
STOPRESET 
STARTSPLIT +
STARTMEZIČAS +
LAP 1 = 7.11 LAP 2 = 7.50
SPLIT 2 = 15.01
LAP 3 = 7.08
SPLIT 3 = 22.09
LAP 4 = 7.30
SPLIT 4 = 29.39
SPLIT 1 = 7.11

Ձեռնարկ

Դիտեք Timex Ironman Rugged 30-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Սպորտային ժամացույցներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 7.5-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Timex Ironman Rugged 30-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Այբբենական ցուցիչ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Timex Ironman Rugged 30-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Timex Ironman Rugged 30-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Timex Ironman Rugged 30-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Timex Ironman Rugged 30 արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Sit back and enjoy crystal-clear visuals and images with the vibrant quality of 2 million pixels. The 1920 x 1080 resolu...
Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Timex
Մոդել Ironman Rugged 30
Ապրանք Սպորտային ժամացույց
EAN 0753048654055
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)
Design
Waterproof up to 100 m
Band material Resin
Waterproof
Protection features Water resistant
Watch case material Resin
Market positioning Sport watch
Product colour Gold,White
Performance
Lap history 30
Features
Clock mode 12h/24h
Stopwatch
World time function
Alarm clock
Timer duration (maximum) 24 h
Timer
Heart rate monitor
Heart rate-based calorie computation
Built-in distance meter
Display
Backlight
Touchscreen
Packaging content
Chest strap
Manual
Weight & dimensions
Width 45 mm
Ports & interfaces
Bluetooth
ցույց տալ ավելին

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Timex Ironman Rugged 30-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան