Uniden DFR1 ձեռնարկ

Uniden DFR1
9.1 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 2 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկUniden DFR1

UNIDEN LONG RANGE RADAR/

LASER DETECTOR

DFR1
DISCLAIMER: Radar detectors are illegal in some states.
Some states prohibit mounng any object on your
windshield. Check applicable law in your state and
any state in which you use the product to verify
that using and mounng a radar detector is legal.
Uniden radar detectors are not manufactured
and/or sold with the intent to be used for illegal
purposes. Drive safely and exercise cauon while
using this product. Do not change sengs of the
product while driving. Uniden expects consumer’s
use of these products to be in compliance with
all local, state and federal law. Uniden expressly
disclaims any liability arising out of or related to
your use of this product.

FEATURES

• X,K,andKabandalarms• Laseralarms• Highway/City/City1modes• InvisibletoVG-2andSpectreI/IV/IV+radardetectors• Mutealarmaudio• Memoryfeaturesavesuser’slastsettings(exceptMUTE)whentheunitispowereddown/disconnectedfrompower.

WHAT’S IN THE BOX

• DFR1radardetector• Straight12VDCPowerCord• WindshieldMountingBracket• Hookandloopfastenertape• SparefuseforDCPowerCord

DFR1

HARDWARE

NO. NAME WHAT IT DOES
1 EagleEye 360°Laserdetection2 PowerJack Plugsintopowersource.3 Eject ReleasesDFR1frommountinghardware.
4
DIM
Dimsthedisplaybrightness.
5
MUTE
Turnsoffthesound.
6
CITY
SetstheunittoCITY,CITYI,orHIGHWAYmode.7 Power/VolumeDialTurnsunitonandadjustsvolume.8 MountingBracketSlotThemountingbracketfitsintothisslot.

LED DISPLAY

Whenasignalisdetected,thedisplaywillshowthebandtype,
City/Highwaysetting,andsignalstrength.IftheDFR1detectsa
laser,thedisplayshowsL.(Laserisusedincloseproximityand
hasnosignalassociatedwithit.)
TheSignalStrengthMeterbarsindicatethefollowing:
SS METER BAR BAR STATUS MEANING
SSMBar1 Solid SSMLevel1SSMBar3 SolidSSMBar1+BlinkingBar3SSMLevel2SolidSSMBar1andBar3SSMLevel3
SS METER BAR BAR STATUS MEANING
SSMBar5 SolidSSMBars1and3+BlinkingBar
5
SSMLevel4SolidSSMBars1,3,and5SSMLevel5

INSTALLATION AND TURN UP

InstalltheDFR1onthefrontwindshieldoronthedashboard.
Forbestperformance,positionthedetectoraslowaspossible
inthecenterofthefrontwindshield.Besuretheunitsviewof
theroad,eithertothefrontortheback,isclear.

INSTALLATION

WINDSHIELD
1. Cleanthewindshieldandtherubbercupsofthemounting
bracket.Attachtherubbercupstothebracket.
2. Pushthebracketfirmlyontothewindshield.
3. Slidetheunitontothebracket.
4. Gentlyadjustthebracketangleifneeded.
Do not use the detector to adjust the bracket angle.
5. Plugthepowercordintothedetector.
6. Plugthecigarettelighteradapterintothevehicle’scigarette
lighter.
YoucanremovethedetectorbypressingtheEjectbutton.
Dashboard
1. Placetheunitonthedashboardsothatithasaclear,level
viewoftheroad.
The unit cannot be readjusted aer nal installaon.
2. Removethebackingfromonesideofthehookandloop
fastenertape.
3. Placethatfastenertapeonthedashboardwhereyouwant
theunit.
4. Attachtheotherpieceofthefastenertapetothebottomof
theunitandattachtheunittothedashboardfastenertape.
You can remove the unit as needed.
5. Plugthepowercordintothedetector.
6. Plugthecigarettelighteradapterintothevehicle’scigarette
lighter.

TURN UP

Oncethedetectorisinstalledandthecaristurnedon,turnthe
volumedialawayfromyouuntilitclicks.Theunitisnowturned
on.
TheLEDcyclesthroughthedisplayinthisorder:X-K-Ka-
Laser,thensignalstrengthexceptforLaser(L).
Oncethecycleiscomplete,thedetectorturnstostandby
mode.
STANDBY MODE
Highway
X
K Ka L
C
City X
K
Ka L
C
STANDBY MODE
City1 X K
Ka
L
C

DETECTION

TheDFR1detectsemissionsfromradargunsandsoundsan
audioalertforthedriver.Thedetectordetermineswhichband
rangethesignalisfromanddisplaysthatfrequencytypeonthe
display(X,K,Ka,orL).Thesignalstrength(1through5)also
displaysasapplicable.Ifthereisaspecificalertcode,thatis
alsodisplayed.
False signals can come from other devices such as the
automac doors at a supermarket or even another
car’s cruise control; these devices operate in the
same frequency ranges as radar guns.

BANDS

TheDFR1recognizes:
• XBand:Thisbandwasthefirstfrequencybandassignedto
policeradar.Itoperatedonalowerfrequency(10.525GHz)
withahigherpoweroutput.
• KBand:Thisbandisthemostcommonfrequencyusedin
radardetectors(24.150).Itsrelativelysmallwavelengthgives
itaclockingdistanceofabout1/4milealthough,depending
ontheenvironment,itcandetectupto2miles.
• KaBand:Overtheyears,theKabandincorporatedthe
Ka-Band,theKaWide-Band,andtheKaSuperWide-Band.
Mostphotoradars(alsoknownasstoplightcameras)use
thisband.
• Laser:Policeusethelaser’snarrowerlightpulsesforspeeddetectionasitismoreaccurateandfaster.Laserbeamsaremoredetectableaftertheyhavebouncedofftheirtargetandbegintodisperseonthereturntrip.

MODES

TheDFR1operatesinthreemodes:
• Highway.Providesaudioandvisualalertsanytimeallbands
andlaseraredetected.Recommendedforhighwayorrural
driving.(X,K,KaLaser)
• City.Providesaudioandvisualalertsanytimeallbandsand
laseraredetected.ProvidesastrongersignalfortheXband
soitcanpickupweakersignals.(X,K,Ka,Laser)
• CityI.SimilartoCitymode,butnoXbandisdetected.(K,Ka,
Laser)
HIGHWAY
X
K Ka L C
X
K
Ka L CX K
Ka
L C
X K Ka
L
C
1
MUTECITY DIM
3 4
5
6
2
78
City (C)
City 1 (C + SSM Bar 1)
Highway (SSM Bar 1)
Various Alerts
X K Ka L C
Band Type
Signal Strength
Meter Bars (1, 3, 5)
Laser

Ձեռնարկ

Դիտեք Uniden DFR1-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Դետեկտորներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 9.1-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Uniden DFR1-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Uniden DFR1-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Uniden DFR1-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Uniden DFR1-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Uniden DFR1 արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Uniden
Մոդել DFR1
Ապրանք Դետեկտոր
EAN 0050633600245
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)
Features
Scrambling function Laser,Radar
Product colour Black
Radar bands detection K,Ka,X
ցույց տալ ավելին

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Uniden DFR1-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան