Uniden GMR2035-2 ձեռնարկ

Uniden GMR2035-2
7.5 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 2 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկUniden GMR2035-2

GMR2035-2

GMR2050-2C

• 15GMRS/7FRS
Channels
• BatteryStrength
Meter
• LongBatteryLife • CallButton
• Upto20-mileRange* • DCIN5V
• ChannelScan • ChannelMonitor
* Range may vary depending on environmental
and/or topographical conditions.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Antenna 6 Microphone
2 USBChargeJack 7 Speaker
3 PushtoTalk 8 Channel/Power
4 Channel/Volume
Up
9 Call/MonitorKey
5 Channel/Volume
Down
10 Display
Congratulationsonyourpurchaseofthe
UnidenGMR2035-2orGMR2050-2C
(GeneralMobileRadio)radio.This
lightweight,palm-sizedradioisastate-of-
the-artdevice,equippedwithmany
valuablefeatures.Useitatsporting
events,tostayincontactwithfamilyand
friends,hiking,skiing,outdoors,orina
neighborhoodwatchforvital
communication.
Yourpackagecontainsthe2radios,6
AAArechargeableNiMHbatteries
(GMR2050-2C)or6AAAalkaline
batteries(GMR2035-2),oneUSBcharge
cable(GMR2050-2C),thisreference
guide,and2beltclips.Toorderthe
followingoptionalaccessories,visitour
websiteatwww.uniden.com.
• VOXHeadset-#ZA-133
Use only Uniden accessories.
TheradiooperatesontheGeneralMobile
RadioService(GMRS)frequencieswhich
requireaFederalCommunications
Commissionlicensetooperate.For
licensinginformationandapplication
forms,visittheFCCon-lineat:www.fcc.
gov/wtb/ulsorcalltheFCChotlineat
1-800-418-3676.Ifyouhaveany
questionsyoucancontacttheFCCdirect
at1-888-225-5322.
Eachradiouses3AAAbatteriesfor
power.GMR2035-2usesnon-
rechargeablealkalinebatteriesand
GMR2050-2CusesrechargeableNiMH
batteries.Thesebatteriesaresupplied
withyourradio.
Toinstallthebatteries:
1. MakesureyourradioisOFF.
2. Removethebatterycompartment
doorbypressingonandslidingthe
compartmentdoor,andremovethe
cover.
3. Installthesupplied3AAAbatteries
intothebatterycompartment.Be
certaintofollowthe+and–symbols
inthecompartment.Installingthe
batteriesincorrectlywillpreventthe
unitfromoperating.

PACKAGE CONTENTS

FCC GMRS LICENSE

INSTALL THE BATTERIES

4. Replacethebatterycompartment
doorbyslidingthedoorintoplace.
5. Repeatforeachradio.
Note: Do not mix rechargeable and
Alkaline batteries

CHARGING THE RADIO

GMR2050-2C only
1. PlugonebranchofthemicroSD
Y-Cableintoeachradio'smicroSD
chargeport.
2. Inserttheotherend(USB)intoaUSB
powersource(computer,phone
charger,etc-notincluded).
Notes:
• Install the batteries before charging.
Charge time may vary depending on the
battery life remaining. For fastest
charging, turn off the radio before
charging. (GMR2050-2C only).
• Do not attempt to recharge alkaline
batteries. Doing so can create a safety
hazard or damage the radio.
• If battery power is low, you cannot
operate the radio even using external
power. If you try to transmit while power
is low, the radio will automatically turn
off. Recharge the batteries.

USING THE RADIO

Inordertogetthemostoutofyournew
radio,readthisreferenceguidecompletely
beforeattemptingtooperatetheradio.
Turning the Radio On and Adjusting the
Volume
1. PressandholdtheCH/ keytoturn
theradioON.
2. Tochangethevolumelevel,pressthe
▲or▼keytoincreaseordecrease
thevolumelevel.
3. PressandholdtheCH/ keytoturn
theradioOFF.
Choosing a Channel
Yourradiohas22channelsyoucanuseto
talktoothers.Inordertospeakto
someone,eachofyoumustbesettothe
samechannel.
Tochooseachannel:
TaptheCH/ keytoturntheradioon,
thenusethe▲or▼keytoselecta
channel.
Channel Scan Feature
Yourradiohasachannelscanfeaturethat
allowsyoutoeasilyscanall22channels.
Whenanactivechannelisdetected,the
unitpausesonthatchanneluntilthe
channelisclear.Then,aftera2second
delay,theradiocontinuesscanning.
Whentheunitstopsonanactivechannel,
youcanpressthePTTbuttononthe
microphonetotransmitonthatchannel.
To turn ON channel scan
Tap CH/ thenhold▼for3seconds.
Thechannelswillcycledownthroughall
22chanels.Toreversescandirection,tap
▲.Tostopscanning,pressCH/ .
Talking on Your Radio
Totalktoothersusingtheradio:
1. PressandholdthePTTbuttonand
speakinaclear,normalvoiceabout
2-3inchesawayfromthe
microphone.(Whileyouare
transmitting,thetxicondisplays.To
avoidcuttingoffthefirstpartofyour
transmission,pauseslightlyafter
pressingthePTTbuttonbeforeyou
starttalking.)
2. Whenyouarefinishedspeaking,
releasethePTTbutton.Youcannow
receiveincomingcalls.While
receiving,therxicondisplays.
Transmitting a Call Alert Tone
Yourradioisequippedwithacalltonethat
willbetransmittedwhentheCALL/MONkey
ispressed.
Totransmitthecalltone,taptheCALL/MON
key.Thetonewillbetransmitted.
Auto Squelch Feature
Theradioisequippedwithanautomatic
squelchsystemwhichshutsoffweak
transmissionsandunwantednoisedueto
terrainconditionsorrangelimitations.
Monitor Mode Feature
Yourradioallowsyoutolistenforweak
signalsonthecurrentchannelatthepress
ofakey.
ToturnONmonitormode:
PressandholdtheCALL/MON keyfor2
seconds.Onachannelthatdoesnot
activity,youwillhearonlyanopen-squelch
hissingnoise
ToturnOFFmonitormode:
PresstheCALL/MON keyfor2secondsagain..
Channels 15GMRS/7FRS
Operating
Frequency
UHF462.5500-467.7125MHz
Power
Source
3AAANiMHBatteriesperradio
(GMR2050-2C)
3AAAAlkalineBatteriesper
radio(GMR2035-2)
BatteryLife 8Hourstypical
Frequency Chart
CH Freq.[MHz] -
Cross Ref.
CH Freq.[MHz] -
Cross Ref.
1 462.5625-FRS&
GMRS1
12 467.6625-FRS12
2 462.5875-FRS&
GMRS2
13 467.6875-FRS13
3 462.6125-FRS&
GMRS3
14 467.7125-FRS14
4 462.6375-FRS&
GMRS4
15 462.5500-GMRS
11
5 462.6625-FRS&
GMRS5
16 462.5750-GMRS
8
6 462.6875-FRS&
GMRS6
17 462.6000-GMRS
12
7 462.7125-FRS&
GMRS7
18 462.6250-GMRS
9
8 467.5625-FRS8 19 462.6500-GMRS
13
9 467.5875-FRS9 20 462.6750-GMRS
10
10 467.6125-FRS10 21 462.7000-GMRS
14
11 467.6375-FRS11 22 462.7250-GMRS
15

CARE AND SAFETY

Tocleantheradio,useasoftclothdampened
withwater.Donotusecleanersorsolvents
becausetheycanharmthebodyoftheunitand
leakinside,causingpermanentdamage.Usea
dry,lint-freeclothtocleanthebatterycontacts.
Donotsubmergetheunitinwater.Iftheunit
getswet,turnitoffandremovethebatteries
immediately.

SPECIFICATIONS

Ձեռնարկ

Դիտեք Uniden GMR2035-2-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Ռադիոներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 7.5-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Uniden GMR2035-2-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Uniden GMR2035-2-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Uniden GMR2035-2-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Uniden GMR2035-2-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Uniden GMR2035-2 արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Uniden
Մոդել GMR2035-2
Ապրանք Ռադիո
EAN 0050633101841
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)
Performance
Channels quantity 22 channels
Operating frequency 462.5500 - 467.7125 MHz
Maximum range 32186 m
Power
Number of batteries supported 3
Battery technology Alkaline
Battery type AAA
Battery life (max) 8 h
Technical details
Product colour Black
ցույց տալ ավելին

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Uniden GMR2035-2-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան