Uniden GMR3055-2CK ձեռնարկ

Uniden GMR3055-2CK
7.5 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 2 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկUniden GMR3055-2CK

GMR3055-2CK

GMR3055-2CKHS

GMR3055-3VP

Congratulations on your purchase of a Uniden GMRS/FRS
radio. This lightweight, palm-sized radio is a state-of-the-art
device, equipped with many valuable features. Use it at
sporting events, to stay in contact with family and friends,
hiking, skiing, outdoors, or in a neighborhood watch for vital
communication.
• 15 GMRS/7 FRS
Channels
• Battery Charging Cradle
(GMR3055-2CK and
GMR3055-2CKHS)
• 121 Privacy Codes • NOAA Emergency/Weather
Channels
• Up to 30-Mile
Range*
• Weather alert
• Channel Scan • microUSB charging jack
• VOX Headset Jack • 10 Selectable Call Tone
Alerts
• Roger Beep
* Range may vary depending on environmental and/or
topographical conditions.

GMR3055 HARDWARE

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
9
1 Antenna 7 Speaker
2 USB Charge Port/
Headphone Jack
8 Channel and
Volume
3 Push to Talk 9 WX/LOCK
4 Microphone 10 CH/Backlight
5 MENU/Power 11 Screen
6 CALL/MON

WHAT'S IN THE BOX

All models come with:
• 2 radios (3 radios for GMR3055-3VP)
• 6 AA rechargeable NiMH batteries (9 NiMH
batteries for GMR3055-3VP)
• 2 belt clips (3 belt clips for GMR3055-3VP)
• This reference guide
GMR3055-2CK also has:
• 1 battery charging cradle
• 1 AC adapter/single microUSB cable
GMR3055-2CKHS also has
• 1 battery recharging cradle
• 1 AC adapter/single microUSB cable
• 2 earbud-style headphones (GMR3055-
2CKHS
GMR3055-3VP also has:
• 1 AC adapter/Y-Split microUSB charge cable
(GMR3055-3VP)
Visit our web site at www.uniden.com to order
accessories.
Use only Uniden accessories.
The radio operates on the General Mobile Radio
Service (GMRS) frequencies which require a
Federal Communications Commission license to
operate. For licensing information and
application forms, visit the FCC on-line at: www.
fcc.gov/wtb/uls or call the FCC hotline at 1-800-
418-3676. If you have any questions you can
contact the FCC direct at 1-888-225-5322.
Each radio uses 3 AA rechargeable NiMH
batteries (included).
To install the batteries:
1. If installed, remove the belt clip.
2. Remove the battery compartment door by
pressing on the latch and releasing the
cover. Remove it.
3. Install the supplied 3 NiMH batteries into
the battery compartment. Be certain to
follow the + and – symbols in the
compartment. Installing the batteries
incorrectly will prevent the unit from
operating.
4. Replace the battery compartment door.
5. Replace the belt clip if necessary.
6. Repeat for each radio.
Note: You may also use 3 AA non-rechargeable
alkaline batteries in each radio. However,
do not mix NiMH and alkaline batteries
in the same radio.

FCC GMRS LICENSE

INSTALL THE BATTERIES

CHARGING THE RADIO

Review the following tips before charging your
radios:
CAUTION: Do not attempt to recharge
alkaline batteries. Doing so can create
a safety hazard or damage the radio.
• Install the batteries before connecting the AC
adapter to the radio and power source.
• The battery icon flashes while the radio
charges, whether the radio is turned on or not.
The charge stops after 14 hours of continuous
charging. If there is a power interruption, the
charging timer resets to 14 hours. If the radio
is off and charging stops, the battery icon
stops flashing.
• Charge time may vary depending on the
battery life remaining. For fastest charging,
turn off the radio before charging.
• If battery power is low, you cannot operate the
radio even using external power. If you try to
transmit while power is low, the radio will
automatically turn off. Recharge the batteries.
GMR3055-2CK, GMR3055-2CKHS
These models use a charging cradle (included)
to charge their NiMH batteries.
1. Plug the charging cradle into an AC adapter
and then plug the AC adapter into a power
source (wall outlet). .
2. Install the NiMH batteries in the radios.
3. Place the radios in the charging cradle. The
radios begin charging and the red LEDs
turn on.
4. The radio is fully charged when
the red POWER LEDs go off.
GMR3055-3VP
This model charges through a microUSB
Y-branch cable (included) with an AC adapter
that plugs into an AC power source.
1. Plug one branch of the microUSB Y-Cable
into each radio's microUSB charge port.
2. Insert the AC adapter into an AC power
source (wall plug).
3. The radios are charged after 14 hours
when the battery icon on the screen stops
flashing.
Note: You will have to charge 2 of the 3 radios
and then charge the last one.

USING THE RADIO

Turning the Radio On and Adjusting the
Volume
1. Press and hold the MENU/ key to turn
the radio ON.
2. To change the volume level, press the
or key to increase or decrease the
volume level. There are 8 volume levels (L1
- L8) plus volume off (L0)
3. Press and hold the MENU/ key to turn
the radio OFF.
Using Headphones
The GMR3055-2CKHS radio comes with earbud
headphones for each radio. You can purchase
optional earbuds or headsets for other radios if
desired. See www.uniden.com to purchase
authentic Uniden products.
Using the earbuds lets you have more private
communications. To use the earbuds, lift the
rubber cover from the headset jack, then plug in
the earbuds. The microphone is on the earbud
cable.
Important: Your radio is not weather resistant
when using a headset jack. When you remove
the earbuds, be sure to fully press the cover into
place to restore its weather resistant capability.
Using the Menu
Press MENU/ to access the three menu
options:
• Privacy Code (121 codes). The privacy codes
display underneath the channel number on
the screen.
• Call Tone (10 call tone options plus Off)
• VOX (5 levels plus Off)
Each menu option is discussed later in the
manual with the feature that uses it.
Choosing a Channel
Your radio has 22 channels you can use to talk
to others. In order to speak to someone, each of
you must be set to the same channel and
privacy code.
Each of the channels 1-22 may have any one of
the privacy codes, 0 (OFF), or 1-121 selected.
Code oF (OFF) indicates no privacy code
selected and your radio can receive a signal
regardless of the code settings of the
transmitting radio.
To choose a privacy code:
1. Press MENU/ until the privacy code
number flashes below the channel number.
2. Press or to cycle through the privacy
codes.
3. The radio returns to its normal state after
about 10 seconds.
To choose a channel:
1. Press the CH/ key to access the channel
function; the channel number flashes.
2. Press▲or▼tomanuallycyclethrough
the channels.
You can only manually cycle through channels
when the channel numbers are flashing.
3. Press CH/ to set the channel.
VOX Feature
CAUTION: Insert headphones into the radio
BEFORE turning on the radio.
Your radio is equipped with a user selectable Voice
Operated Transmitter (VOX) that can be used for
automatic voice transmissions. The VOX feature is
designed to be used with or without a headset with a
microphone. Transmission is initiated by speaking into
the microphone instead of pressing PTT.
To select a VOX level:
1. Press MENU/ repeatedly until the vox icon and
the VOX sensitivity level (OFF, 1-5) blink.
2. Press or to change the VOX sensitivity
levels. Use level 5 for increased sensitivity to
voice in normally quiet environments, and use a
lower level to reduce undesired activation in very
noisy environments.
3. The radio returns to its normal state after about
10 seconds.
Channel Scan Feature
Your radio has a channel scan feature that allows you to
easily scan all 22 channels. When an active channel is
detected, the unit pauses on that channel until the
channel is clear. Then, after a 2 second delay, the radio
continues scanning. Press CH/ to resume scanning
while the radio is stopped on an active channel.
When the unit stops on an active channel, you can
press the PTT button to transmit on that channel.
Using channel scan
Press CH/ thenhold▼or▲for3seconds.The
radio will repeatedly cycle through all 22 channels. To
reverse scan direction, press the other directional icon.
Press MENU/ or CALL/MON to stop scanning. Press
CH/ to resume scanning in the same direction it was
scanning previously.
Silent Mode
Silent mode turns off all key beeps when it is turned on.
It does NOT mute call or voice signals received.
Change Silent mode status (OFF or ON) by first turning
OFF the radio.
• To turn Silent mode off, press and hold the MENU/
key to turn the radio ON. Silent mode is off and
key beeps sound. (Default)
• To turn Silent mode on, press and hold the CALL/
MON and MENU/ keys to turn the radio back ON.
Silent mode turns on and no key beeps sound.
Talking on Your Radio
When the radio stops on a channel that is transmitting,
you can talk to others on that channel.
Transmitting
1. Press and hold the PTT button and speak in a
clear, normal voice about 2-3 inches away from
the microphone on the radio. (The tx icon displays
while you are transmitting. Pause slightly after

Ձեռնարկ

Դիտեք Uniden GMR3055-2CK-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Ռադիոներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 7.5-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Uniden GMR3055-2CK-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Uniden GMR3055-2CK-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Uniden GMR3055-2CK-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Uniden GMR3055-2CK-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Uniden GMR3055-2CK արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Uniden
Մոդել GMR3055-2CK
Ապրանք Ռադիո
EAN 0050633101872
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)
Technical details
Tones quantity 10
Product colour Black,Red
Packaging content
Belt clip
Performance
Channels quantity 22 channels
Operating frequency 462.5500 - 467.7125 MHz
Maximum range 48280 m
Power
Battery type AA
Number of batteries supported 3
Battery technology Nickel-Metal Hydride (NiMH)
ցույց տալ ավելին

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Uniden GMR3055-2CK-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան